Wszystkie sprzedawane w naszym sklepie meble objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta. Podstawę do roszczeń gwarancyjnych stanowi dowód zakupu. Naprawa sprzętu i wymiana części lub całego produktu nie powodują przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania mebli (nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli).


Jakie działania podejmuje producent w ramach warunków gwarancji?

W przypadku wady usuwalnej - reklamacja jest załatwiana w drodze naprawy u Gwaranta. W przypadku wady nieusuwalnej lub gdyby jej usunięcie miałoby wpływ na walory funkcjonalne lub estetyczne – reklamacja załatwiona jest poprzez wymianę poszczególnych elementów na nowe, wolne od wad, lub też wymianę całego mebla, jeśli zachodzi taka konieczność. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji ostatecznie decyduje producent.

Kupujący nie może żądać wymiany wadliwego mebla na nowy, wolny od wad, gdy Gwarant jest w stanie dokonać skutecznej naprawy, Gwarant wykonuje obowiązki wynikające z gwarancji w możliwie najszybszym terminie, tj. terminie uwzględniającym rodzaj wady oraz techniczne możliwości usunięcia wady.

Uniemożliwienie Gwarantowi dokonania oględzin mebli i/lub dokonanie naprawy uważa się za rezygnację z realizacji uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji.

Wyjątki

Gwarancja nie ma zastosowania w momencie, kiedy meble były nieprawidłowo zmontowane (niezgodnie z instrukcją), nieodpowiednio przechowywane, użytkowane, podłączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków czystości. Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, w tym zarysowań, rozdarć lub napięć, a także innych uszkodzeń mechanicznych.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji

  • Meble należy użytkować w miejscach pozbawionych wilgoci i nienarażonych na warunki atmosferyczne.
  • Wszystkie powierzchnie przecierać do czysta miękką tkaniną zwilżoną ciepłą wodą lub łagodnym środkiem do czyszczenia, a następnie wycierać do sucha czysta szmatką.
  • Podczas przesuwania mebla należy trzymać go za korpus w dolnej części. Nie wolno chwytać za uchwyty oraz inne okucia do tego nie przeznaczone. Przesuwając mebel należy trzymać go za konstrukcję nośną, a nie za inne elementy.
  • Mebel nie może być znacznie obciążony, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
  • W trakcie użytkowania, kilka razy do roku należy sprawdzić połączenia mimośrodowe czy się nie poluzowały. W razie potrzeby dokręcić połączenia.
  • Nie należy stawać na meblach gdyż stanowi to zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem, a także może skutkować ich uszkodzeniem.

SAMOWOLNE PRÓBY DOKONANIA NAPRAW UNIEWAŻNIAJĄ GWARANCJĘ!
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania