1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

2.3. Jeżeli Produkt jest obarczony wadą, to Klient może żądać:

a) naprawy Produktu,

b) obniżenia ceny Produktu,

c) wymiany Produktu,

d) odstąpienia od Umowy Sprzedaży (jeżeli wada Produktu jest istotna).

2.4. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

2.5. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę, pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla Klienta.

2.6. Klient może zmienić propozycję sprzedawcy tj. naprawę na wymianę albo wymianę na naprawę, chyba że taki wybór jest niemożliwy do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów.

2.7. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@przyjemnoscmeblowania.pl lub pisemnie na adres: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce.

2.8. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.9. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce.

2.10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

2.11. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.12. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania