Koszyk Twój koszyk jest pusty...
» Regulamin

Kontakt

Newsletter

Chcesz jako pierwszy otrzymywać informacje o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach oraz wyprzedażach?


Zapisz się do naszego newslettera!

 

Regulamin

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.przyjemnoscmeblowania.pl.

2. Sklep Internetowy dokłada starań, aby zasady i warunki sprzedaży kształtowały prawa i obowiązki Klienta zgodnie z dobrymi obyczajami mając na uwadze jego interesy.

3. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Osoby składające zamówienia, o których mowa powyżej (Klienci Sklepu Internetowego = Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).

5. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają  podatek VAT, o ile jest należny. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

6. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić koszt dostawy w zakładce.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub faktura do paragonu - według wyboru Klienta.

8. Sklep Internetowy nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego przyjemnoscmeblowania.pl.

10. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dodania towaru do Przechowalni, która działa na zasadzie pamięci podręcznej profilu Klienta Sklepu Internetowego, dzięki której Klienci mają możliwość obserwacji wybranych produktów. W dowolnym momencie Klient Sklepu Internetowego ma możliwość usunięcia produktu z Przechowalni lub zarezerwowania obserwowanego produktu. Dodanie produktu do Przechowalni nie stanowi rezerwacji tego produktu przez Klienta. Produkt dodany do Przechowalni jest nadal dostępny dla pozostałych Klientów Sklepu Internetowego.

11. Klient może dokonać rezerwacji produktu na 48 godzin. W tym czasie zarezerwowany towar nie jest dostępny dla innych Klientów. Przed upływem 48 godzin Klient ma możliwość dokonania zakupu towaru będącego przedmiotem rezerwacji lub zrezygnować z wcześniej zarezerwowanego produktu. Klient może mieć łącznie zarezerwowane maksymalnie 3 produkty. Po upływie 48 godzin towar wraca do statusu sprzed momentu rezerwacji. Klient który wcześniej rezerwował dany produkt, nie ma możliwości ponownej rezerwacji tego samego produktu.

12. Składania zamówień w Sklepie Internetowym przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


I. Postanowienia ogólne

Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz klienta w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.

Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Klient korzystający z usług sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez sprzedawcę określa „polityka prywatności” sklepu internetowego.

Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, zasady, okres oraz tryb realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczana kupującemu wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.

Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terytorium Polski.

Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące towaru znajdujące się na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.

Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.


II. Składanie zamówień

1. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

2. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
a) wyboru produktów i umieszczenia ich w tzw. „koszyku” dostępnym na stronie internetowej www.przyjemnoscmeblowania.pl
b) zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie boxu.

3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta podany w trakcie składania zamówienia wysyłane jest automatyczne zestawienie złożonego zamówienia.

4. Sklep Internetowy weryfikuje złożone zamówienie i w ciągu 48 godzin od chwili jego złożenia potwierdza, wysyłając na adres mailowy Klienta wiadomość elektroniczną wraz z numerem zamówienia, zawierającą zestawienie złożonego zamówienia, dane Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Terminy dotyczące składania zamówienia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza mają zastosowanie do potwierdzania zamówienia.

6. Do obliczania terminów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia do realizacji przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, po uprzedniej jego weryfikacji przez Sklep Internetowy.

8. Sklep Internetowy przewiduje jedną formę dostawy zamówienia:
a) za pośrednictwem firm kurierskich,


III. Polityka prywatności i cookies

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu sklepu internetowego działającego pod adresem www.przyjemnoscmeblowania.pl i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów oraz zasady stosowania plików „cookies”.

2. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest sprzedawca tj. trade-group.pl sp. z o.o., ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań, NIP: 7792439352.

3. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony klientów przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Klient korzystając z usług dostępnych w sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dostęp do danych osobowych klienta posiada sprzedawca na zasadach określonych w regulaminie oraz w niniejszym dokumencie oraz podmioty za pomocą, których klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.


§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego oraz w celach księgowych:
a) złożenia zamówienia w sklepie internetowym,
b) zawarcia umowy sprzedaży,
c) wystawienia faktury VAT,
d) realizacji usługi „newsletter”.

Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) adres poczty elektronicznej (e-mail),
e) numer telefonu.

Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez sprzedawcę.


§3 Polityka „cookies”

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z sklepu internetowego przez klienta. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu klienta za pomocą którego łączy się z sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez klienta. Pliki cookies stosowane przez sprzedawcę nie zbierają danych osobowych klienta.

2. Pliki cookies pozwalają usługodawcy na dostosowanie i optymalizację sklepu internetowego dla potrzeb klientów, tworzenie statystyk odsłon sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa sklepu internetowego. Pliki cookies stosowane są również do utrzymania sesji klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami cookies, skasować pliki cookies pochodzące z sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu klienta.

4. Zablokowanie przez klienta możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego.


§4 Prawa i obowiązki

1. Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby sprzedawcy.

3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez sprzedawcę.


§5 Ochrona danych osobowych

1. Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez firmę trade-group.pl sp. z o.o. swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).


IV. Płatności

I. Płatność

Honorujemy trzy możliwości opłacenia zakupów realizowanych w naszym sklepie internetowym:

1. Przy pomocy wygodnego i bezpiecznego systemu płatności Dotpay.

alt

2. Przelewem tradycyjnym na konto - wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

Nr rachunku (mBank):
22 1140 2004 0000 3902 7605 1244

trade-group.pl sp. z o.o.
ul. Sielska 17a
60-129 Poznań

W tytule należy podać: numer zamówienia + imię i nazwisko

3. Za pobraniem - zapłacisz kurierowi w momencie odbioru przesyłki.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.


V. Dostawa

Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terenie Polski, w dni robocze.
Wysyłamy za pośrednictwem GLS oraz DPD. Opłata za przesyłkę jest zależna od jej gabarytów.

altalt


 

VI. Reklamacje i zwroty


Poniżej znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji oraz gwarancji.

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć reklamację, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).


Jej podstawą może być:

a) Gwarancja (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu).

b) Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, które przysługuje Ci w przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).


W tym przypadku mebel nie może być jednak zmontowany, gdyż uznawany jest wtedy jako używany i nie podlega zwrotowi.

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy siedziby firmy bądź na adres e-mail firmy.


W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:

- numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;

- opis wady;

- zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;

- w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

Jeżeli reklamacja będzie uznana, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.

W sytuacji kiedy wartość reklamowanego towaru jest mniejsza od 10 złotych (np. uchwyt), prosimy o kontakt z Działem Reklamacji, który pomoże w szybkim załatwieniu tego typu reklamacji.


Ważne:

- zachowaj dowód  zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalne opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu;

- zapoznaj się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta;

- w przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w naszym sklepie objętym gwarancją skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej.

Jeżeli masz kłopoty ze znalezieniem adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt z Działem Reklamacji.


VII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów  umieszczone na stronie internetowej www.przyjemnoscmeblowania.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

2. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

3. Firma trade-group.pl sp. z o.o. ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Zmiana regulaminu przez firmę trade-group.pl sp. z o.o. nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.przyjemnoscmeblowania.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przejdź do strony głównej